2021ம் ஆண்டில் 24 அரச விடுமுறைகள் அறிவிப்பு

2021ஆம் ஆண்டிற்கான அரச விடுமுறை தினங்கள் தொடர்பான தகவல்களை பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

ஜனவரி மாதம் 14ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை தைப்பொங்கல்

ஜனவரி மாதம் 28ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை போயா தின

பெப்வரி மாதம் 04ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை சுதந்திர தினம்

பெப்வரி மாதம் 26ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை போயா தினம்

மார்ச் மாதம் 11ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை மஹா சிவராத்திரி

மார்ச் மாதம் 28ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை போயா தினம்

ஏப்ரல் மாதம் 02ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை பெரிய வெள்ளி

ஏப்ரல் மாதம் 13ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு

ஏப்ரல் மாதம் 14ஆம் திகதி புதன்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு

ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை போயா தினம்

மே மாதம் 01ஆம் திகதி சனிக்கிழமை மே தினம்

மே மாதம் 14ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை ரமழான் பண்டிகை

மே மாதம் 26ஆம் திகதி புதன்கிழமை வெசாக் போயா தினம்

மே மாதம் 27ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை வெசாக் போயா தினத்திற்கு மறுநாள்

ஜுன் மாதம் 24ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை பொசோன் போயா தினம்

ஜுலை மாதம் 21ஆம் திகதி புதன்கிழமை ஹஜ் பெருநாள்

ஜுலை மாதம் 23ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை போயா தினம்

ஆகஸ்ட் மாதம் 22ஆம் திகதி ஞாயிற்றுகிழமை போயா தினம்

ஒக்டோபர் மாதம் 19ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை நபி நாயகத்தின் பிறந்த தினம்

ஒக்டோபர் மாதம் 20ஆம் திகதி புதன்கிழமை போயா தினம்

நவம்பர் மாதம் 04ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை தீபாவளி

நவம்பர் மாதம் 18ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை போயா தினம்

டிசம்பர் மாதம் 18ஆம் திகதி சனிக்கிழமை போயா தினம்

டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் திகதி சனிக்கிழமை நத்தார் தினம்

இவை அடுத்த வருடத்திற்கான அரச மற்றும் வங்கிகளின் விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • Recent
Scroll to top