அரச வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர்

இலங்கை போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவு திகதி 12.06.2017

Read More

பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு: ஒலி ஒளி தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் – கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்

கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒலி ஒளி தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 02.06.2017.

Read More

பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு: சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர், விரிவுரையாளர் – மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்

மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தில் சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர் மற்றும் விரிவுரையாளர் பதவிகளுக்கு விண்னப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 20.06.2017.

Read More

இலங்கை வேலைவாய்ப்பு – தொழில்நுட்ப உதவியாளர் – இலங்கை முதலீட்டுச் சபை

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 02.06.2017.

Read More

பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு: கல்விசார் உத்தியோகத்தர்கள் – ஶ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

ஶ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் கல்விசார் உத்தியோகத்தர்களுக்கு விண்னப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 16.06.2017.

Read More

இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்பு – தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

இலங்கை கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சில் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் பதவிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவு திகதி 30.05.2017

Read More

இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்பு: முகாமைத்துவ உதவியாளர்

இலங்கை கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவு திகதி 30.05.2017

Read More