அரச பாடசாலைகளின் கல்விசாரா ஊழியர்களின் கடமை நேரங்களும்,பணிகளும்

அரச பாடசாலைகளில் கடமையாற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்களின் கடமை நேரம் ஆசிரியர்களின் கடமை நேரமல்ல என்ற விடயத்தை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.இது தொடர்பாக உள்ள சுற்றறிக்கை தகவல்கள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

தொகுத்தவர்
Anbu Javaharsha
முன்னை நாள் அதிபர்
சாஹிராக் கல்லூரி
அனுரதபுரம்

Comments

comments

Related posts