அமைச்சு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள சில திணைக்களங்களும் சபைகளும் – விபரம் உள்ளே

நிதி, ஊடகம், வெளிவிவகாரம், காணி மற்றும் அபிவிருத்தி பணி பொறுப்புகள் முதலான நான்கு அமைச்சுகளுக்குரிய விடயதானங்கள் தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி ,

தேசிய லொத்தர் சபை , அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை உள்ளிட்ட 5 நிறுவனங்கள் வௌிவிவகார அமைச்சின் கீழும் ,

மற்றும் பொதுத் திறைச்சேரி , தேசிய இறைவரித்திணைக்களம் , இலங்கை சுங்கம் , கலால் திணைக்களம் , காப்புறுதி வாரியம் உள்ளிட்ட 33 நிறுவனங்கள் நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சின் கீழும்

வர்த்தமானி அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு மற்றம் நில அளவைத் திணைக்களம் உள்ளிட்ட 8 நிறுவனங்கள் காணி மற்றும் பாராளுமன்ற சீர்திருத்த அமைச்சின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் உள்ளிட்ட 3 நிறுவனங்கள் அபிவிருத்தி பணி பொறுப்புக்கள் அமைச்சின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Comments

comments

Related posts